Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné
době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou
adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Internetový obchod: www.detskepovleceni.cz
Společnost: Pixiek Trade s.r.o.
Se sídlem: Benešova 223, Pořičí, 541 03 Trutnov
IČ/DIČ: IČ: 11823810, DIČ: CZ11823810
E-mailová adresa: info@detskepovleceni.cz
Telefonní číslo: +420 777 628 228
                       +620 601 381 461 
Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:
Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Vážení,
dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou
zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit
reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například
- „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30
kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s
uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na
opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).
 Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 Číslo objednávky:
 Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
 Jméno a příjmení spotřebitele:
 Adresa spotřebitele:
 Email:
 Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)
(podpis)
______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele
Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. (*)
Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným,
dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.
Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny.
Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby
nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se
objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za
podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

DětskéPovlečení.cz
Benešova 223, Poříčí
54103 Trutnov
Česká republika
IČO: 11823810
IČ DPH (DIČ): CZ11823810
Mastercard
Visa
Comgate
Čeština
cz
Slovak
sk
EUR